Fiji

Viimeisimmät artikkelit

Uusi piispakunta Jyväskylään

Jyväskylän seurakuntaan kutsuttiin uusi piispakunta

Lepopäivän siunauksia - Apostolin lupaus

Vanhin M. Russell Ballard ja vanhin Quentin L. Cook puhuvat meille lepopäivän pyhittämisen siunauksista.

Pakolaisen asemassa

“Pakolaisuus saattaa olla ratkaiseva hetki niiden elämässä, jotka ovat pakolaisia, mutta pakolaisuus ei määrittele heitä - meidän suhtautumistapamme määrittelee osaltaan meitä”. - Vanhin Patrick Kearon

Mikä Mormonin kirja on?

Kirkon jäseninä tässä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa mormonit uskovat siihen, että voimme oppia pyhien kirjoitusten kautta, mitä Jumala haluaa meidän tekevän.

Kuolleiden lunastamisen aikaansaama ilo - Apostolin kutsu

Vanhin Richard G. Scott kuvailee sukututkimustyön siunauksia.

If I can do it so can you – Netty Ann

Netty Ann involved her non-member friend in fulfilling her Faith in God goals.

Standing for the Gospel

Elder Jeffrey R. Holland describes how we can make a stand as members of the Church.

Huoltotyötä Herran tavalla - Apostolin neuvoja

Presidentti Dieter F. Uchtdorf selittää, kuinka meidän omavaraisuutemme auttaa meitä vahvistamaan muita.

Ajallisesti omavaraiseksi tuleminen

Omavaraisuus on kyky, sitoumus ja pyrkimys huolehtia omista ja perheen hengellisistä ja ajallisista elämän perustarpeista. Kun jäsenistä tulee omavaraisia, he kykenevät paremmin myös palvelemaan muita ja pitämään heistä huolta.