Kuinka voimme käyttää rukousta yhteydenpitoon Jumalan kanssa

  Poika rukoilee
  Mormonit, joita sanotaan myös myöhempien aikojen pyhiksi, tietävät, että me voimme rukoilla Jumalaa milloin ja missä tahansa. Mormonit uskovat, että Jumala kuulee rukoukset ja vastaa niihin myös nykyään.

  Mitä mormoniuskonto opettaa rukouksesta?

  Mormonit, jotka tunnetaan myös Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseninä, uskovat, että rukous on yhteydenpitoa meidän ja Jumalan, taivaallisen Isämme, välillä. Taivaallinen Isä haluaa meidän rukoilevan Häntä joka päivä sekä yksin että perheemme kanssa. Mormonit uskovat, että Jumala haluaa meidän ”rukoilevan Häntä eikä ketään muuta” (”Prayer”, Gospel Topics, topics.lds.org). Mormoniuskonto opettaa Raamatun tavoin, että kun Jeesus Kristus oli maan päällä, Hän selitti, että meidän tulee rukoilla taivaallista Isää Hänen nimessään (ks. Evankeliumi Johanneksen mukaan 16:23). Mormoneille rukous on sekä Jumalalta tullut käsky että tilaisuus olla yhteydessä Häneen henkilökohtaisesti.

  Kuinka minun tulisi rukoilla?

  Rukoillessamme me osoitamme kunnioittavamme ja rakastavamme Jumalaa, kun polvistumme, painamme päämme ja suljemme silmämme. Mormonit uskovat, että kun rukoilemme, meidän tulisi pitää mielessä, että me puhumme taivaalliselle Isällemme, ja käyttää rakastavaa, kunnioittavaa kieltä.

  Mormoniuskonto opettaa, että ääneen rukoilemisessa on voimaa, ja pyhissä kirjoituksissa meitä kannustetaan rukoilemaan usein yksinämme, jotta voimme ilmaista todelliset tunteemme Jumalalle (ks. Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:6–7; Alman kirja 34:17–27). Me voimme kuitenkin rukoilla Jumalaa milloin ja missä tahansa. Mormonit uskovat myös opetukseen siitä, että jo ajatus voi olla rukous, jos se suunnataan kohti Jumalaa (ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Rukous”, scriptures.lds.org/fi).

  Mormonit uskovat, että meidän tulisi rukoillessamme ilmaista kiitollisuutemme taivaalliselle Isälle monista siunauksistamme. Eräs mormonijohtaja huomauttikin: ”Merkityksellisimmät ja hengellisimmät kokemani rukoukset ovat sisältäneet monia kiitollisuudenilmauksia ja vain vähän jos lainkaan pyyntöjä” (David A. Bednar, ”Rukoilkaa alati”, Liahona, marraskuu 2008, s. 42–43). Mormonit uskovat myös opetukseen, että kaikki, mitä meillä on, tulee Jumalalta ja että jopa vaikeimpien haasteidemmekin aikana me voimme silti kiittää Häntä siunauksistamme.

  Mormoniuskonto opettaa, että taivaallinen Isä haluaa meidän pyytävän rukouksessa Häneltä sitä, mitä tarvitsemme. Jeesus Kristus opetti: ”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:7–8.) Mormonit uskovat, että kun me rukoilemme, me voimme pyytää taivaallista Isää auttamaan meitä fyysisissä, emotionaalisissa ja hengellisissä sekä muissa mahdollisissa tarpeissamme. Mormonit uskovat myös, että koska Jumala on rakastava Isämme, Hän haluaa auttaa meitä ja suoda meille jokaisen siunauksen, joka on meille tarpeen. Kun pyydämme taivaalliselta Isältä siunauksia, meidän tulisi kuitenkin rukoilla, että Hänen tahtonsa toteutuu, ja tehdä kaikki voitavamme ollaksemme kelvollisia saamaan pyytämämme siunaukset.

  Mitä siunauksia rukouksesta koituu?

  Mormonit uskovat, että rukous tuo monia siunauksia. Mormoniuskonto opettaa, että kun rukoilemme, me voimme tuntea, kuinka Jumala rakastaa meitä. Me tunnemme kiitollisuutta pohtiessamme monia siunauksia, joita jo on elämässämme. Me tunnemme suurempaa onnea ja rauhaa pyrkiessämme elämässämme mukauttamaan oman tahtomme Jumalan tahtoon. Meitä siunataan suuremmalla kärsivällisyydellä ja uskolla. Me voimme tuntea Pyhän Hengen vaikutuksen johtavan ja ohjaavan meitä. Kun rukoilemme, Jumala avaa taivaan ikkunat ja suo meille siunauksia, joita Hän oli jo halukas antamaan mutta joita meidän piti vain pyytää saadaksemme ne. Me voimme myös olla siunaukseksi muiden elämässä, kun pyydämme vilpittömästi Jumalalta apua heidän hyväkseen.

  Kuinka voit saada tietoa Jumalan suunnitelmasta sinua varten?

  Opi lisää mormoniuskonnosta ja siitä, mitä mormonit uskovat rukouksesta, sivustolla mormon.org.